Popis chybového kódu P0312.
Chybové kódy OBD2

P0312 Vynechanie zážihu vo valci 12

P0312 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P0312 indikuje, že PCM vozidla zistilo vynechávanie zapaľovania vo valci 12.

Čo znamená chybový kód P0312?

Chybový kód P0312 zvyčajne označuje vynechávanie zapaľovania vo valci 12 motora. Táto chyba znamená, že systém riadenia motora (ECM) po naštartovaní motora zistil vynechanie zapaľovania v jednom z valcov.

Kód poruchy P0312.

Možné príčiny

Niektoré možné dôvody pre chybový kód P0312:

 • Chybné zapaľovacie sviečky: Opotrebované alebo poškodené zapaľovacie sviečky môžu spôsobiť nesprávne zapálenie palivovej zmesi vo valci 12.
 • Problémy so zapaľovacou cievkou: Porucha zapaľovacej cievky zodpovednej za valec 12 môže spôsobiť vynechanie zapaľovania.
 • Nízky tlak paliva: Nedostatočný tlak paliva v systéme môže spôsobiť nesprávne zmiešanie paliva a vzduchu vo valci 12, čo môže mať za následok vynechávanie zapaľovania.
 • Zanesené alebo chybné vstrekovače paliva: Nesprávne rozprášenie paliva v dôsledku upchatých alebo chybných vstrekovačov paliva môže tiež spôsobiť vynechanie zapaľovania.
 • Problémy so systémom zapaľovania: Chyby v komponentoch zapaľovacieho systému, ako sú vodiče, snímače, riadiace moduly atď., môžu spôsobiť nesprávne zapálenie valca 12.
 • Problémy so snímačmi polohy kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa: Chybné snímače polohy kľukového hriadeľa (CKP) alebo polohy vačkového hriadeľa (CMP) môžu spôsobiť nesprávne ovládanie systému zapaľovania a viesť k vynechaniu zapaľovania.
 • Problémy s riadiacim počítačom motora (ECM): Poruchy v ECM alebo jeho softvéri môžu spôsobiť, že systém zapaľovania nebude správne ovládať, čo bude mať za následok kód P0312.
 • Ďalšie mechanické problémy: Napríklad nesprávna činnosť ventilov alebo piestnych krúžkov môže tiež spôsobiť vynechanie zapaľovania vo valci 12.

Aké sú príznaky chybového kódu? P0312?

Príznaky, keď je prítomný poruchový kód P0312, môžu zahŕňať nasledovné:

 • Strata výkonu: Vynechávanie zážihu vo valci 12 môže spôsobiť stratu výkonu motora, najmä pri prudkom zrýchlení alebo pri zaťažení.
 • Nestabilný nečinný: Nesprávne zapaľovanie vo valci 12 môže spôsobiť, že motor bude bežať na voľnobeh, alebo dokonca zlyhá.
 • vibrácie: Vynechávanie zapaľovania môže spôsobiť vibrácie pri bežiacom motore, najmä pri nízkych otáčkach.
 • Nestabilný výkon motora: Motor môže bežať nepravidelne alebo nepokojne, najmä pri zaťažení alebo keď je motor studený.
 • Zvýšená spotreba paliva: Nesprávne zapaľovanie vo valci 12 môže mať za následok neefektívne spaľovanie paliva, čo môže mať za následok zvýšenú spotrebu paliva.
 • Brzdenie alebo ťažké štartovanie: Motor môže byť pri štartovaní výrazne pomalý alebo ťažko natáčateľný.
 • Zobrazí sa kontrolka kontroly motora: Keď je aktivovaný kód P0312, môže sa rozsvietiť kontrolka motora na prístrojovej doske vášho vozidla, čo znamená, že sa vyskytol problém s motorom.

Tieto príznaky sa môžu objaviť jednotlivo alebo v kombinácii v závislosti od konkrétnej príčiny a závažnosti problému.

Ako diagnostikovať poruchový kód P0312?

Na diagnostiku DTC P0312 sa odporúča nasledujúci prístup:

 1. Kontrola indikátora Check Engine: Ak sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka Check Engine, budete musieť na prečítanie chybových kódov použiť diagnostický skenovací nástroj. Ak je prítomný kód P0312, mali by ste pokračovať v diagnostike.
 2. Kontrola ďalších chybových kódov: Okrem kódu P0312 skontrolujte aj ďalšie chybové kódy, ktoré môžu ďalej naznačovať problémy so zapaľovaním alebo palivovým systémom.
 3. Kontrola zapaľovacích sviečok: Skontrolujte stav a funkčnosť zapaľovacích sviečok. Opotrebované alebo špinavé zapaľovacie sviečky môžu spôsobiť zlyhanie zapaľovania.
 4. Kontrola zapaľovacích cievok: Skontrolujte poruchy zapaľovacích cievok. Zlý stav cievok môže viesť k nesprávnemu zapáleniu vo valci.
 5. Kontrola vstrekovačov paliva: Skontrolujte upchatie alebo poruchu vstrekovačov paliva. Chybné vstrekovače môžu spôsobiť nesprávne rozprášenie paliva a vynechávanie zapaľovania.
 6. Kontrola snímačov polohy kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa: Skontrolujte správnu činnosť snímačov polohy kľukového hriadeľa (CKP) a polohy vačkového hriadeľa (CMP). Chybné snímače môžu viesť k nesprávnemu ovládaniu systému zapaľovania.
 7. Kontrola tlaku paliva: Skontrolujte tlak paliva v systéme. Nízky tlak paliva môže spôsobiť nesprávne zmiešanie paliva a vzduchu a spôsobiť vynechanie zapaľovania.
 8. Kontrola zapojenia a zapojenia: Skontrolujte stav kabeláže a spojov, najmä v systéme zapaľovania. Poškodené alebo zlomené vodiče môžu spôsobiť problémy so zapaľovaním.
 9. Dodatočné testy: V závislosti od výsledkov vyššie uvedených kontrol môže byť potrebné vykonať dodatočné testy, ako je test kompresie valca alebo testovanie chýb ECM.

Pri vykonávaní diagnostiky sa odporúča používať profesionálne diagnostické zariadenia a riadiť sa pokynmi výrobcu vozidla.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P0312 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Ignorovanie ďalších potenciálnych problémov: Niekedy sa mechanici môžu zamerať iba na konkrétny valec, kde je detekovaný kód P0312, a vynechajú iné možné príčiny problému, ako sú problémy s palivovým systémom alebo snímačmi.
 • Chybná diagnostika zapaľovacej cievky: Mechanik môže nesprávne diagnostikovať chybnú zapaľovaciu cievku, čo môže mať za následok výmenu nepotrebných komponentov alebo nesprávne opravy.
 • Nedostatočná kontrola elektroinštalácie a pripojení: Nesprávna kontrola kabeláže alebo pripojení môže viesť k nediagnostikovaným problémom v elektrickom systéme, ktoré môžu byť zdrojom problému.
 • Nesprávna interpretácia údajov snímača: Nesprávne čítanie údajov snímača alebo snímača môže viesť k chybným záverom o príčine problému.
 • Nedostatočná kontrola kompresie: Je nevyhnutné skontrolovať kompresiu vo valci, v ktorom je detekovaný kód P0312. Nevenovanie dostatočnej pozornosti tomuto aspektu môže mať za následok vážne mechanické problémy.
 • Nesprávna interpretácia údajov skenera: Niektorí mechanici môžu nesprávne interpretovať údaje získané z diagnostického skenera, čo môže viesť k nesprávnym opravám.

Aby ste predišli týmto chybám, je dôležité dodržiavať správny diagnostický postup, starostlivo analyzovať údaje a výsledky testov a v prípade potreby požiadať o radu iných odborníkov alebo výrobcu vozidla.

Aký závažný je chybový kód? P0312?

Chybový kód P0312 by sa mal považovať za vážny problém, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť. Vynechávanie valcov môže viesť k niekoľkým negatívnym dôsledkom:

 • Strata výkonu a spotreby paliva: Nesprávne zapaľovanie vo valci môže mať za následok stratu výkonu motora a nízku spotrebu paliva.
 • Nestabilná prevádzka motora: Vynechávanie zážihu môže spôsobiť nerovnomerný chod motora, čo môže mať za následok drsnú jazdu a neuspokojivý zážitok z jazdy.
 • Zvýšené emisie škodlivých látok: Nesprávne spaľovanie paliva môže viesť k zvýšeným emisiám škodlivých látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť životné prostredie.
 • Poškodenie katalyzátora: Pretrvávajúce vynechávanie zapaľovania môže spôsobiť poškodenie katalyzátora v dôsledku nesprávneho spaľovania paliva, čo sa môže stať vážnym problémom.
 • Zhoršenie výkonu motora: Porucha, ktorá spôsobí zobrazenie kódu P0312, môže ovplyvniť celkový výkon motora a jeho životnosť.

Hoci niektoré prípady môžu byť závažnejšie ako iné, je dôležité venovať pozornosť problému a podniknúť príslušné kroky na jeho vyriešenie. Ak sa objaví kód P0312, odporúča sa, aby ste okamžite kontaktovali kvalifikovaného mechanika alebo autoservis na diagnostiku a opravu.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P0312?

Riešenie chybového kódu P0312 vyžaduje vyriešenie základnej príčiny vynechávania vo valci 12. Niekoľko možných akcií, ktoré môžu pomôcť pri oprave:

 1. Výmena zapaľovacích sviečok: Ak sú zapaľovacie sviečky opotrebované alebo poškodené, mali by byť vymenené za nové odporúčané výrobcom vozidla.
 2. Kontrola a výmena zapaľovacích cievok: Ak sa zistia problémy so zapaľovacími cievkami, musia sa skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.
 3. Čistenie alebo výmena vstrekovačov paliva: Ak sú vstrekovače paliva upchaté alebo chybné, mali by sa vyčistiť alebo vymeniť.
 4. Kontrola a oprava elektroinštalácie a spojov: Kabeláž a spoje v systéme zapaľovania by sa mali skontrolovať, či nie sú poškodené alebo zlomené, av prípade potreby ich opraviť alebo vymeniť.
 5. Kontrola tlaku paliva: Skontrolujte tlak paliva v systéme av prípade potreby opravte alebo vymeňte komponenty palivového systému.
 6. Kontrola a výmena snímačov polohy kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa: Ak sú snímače polohy kľukového hriadeľa a vačkového hriadeľa chybné, mali by byť vymenené.
 7. Kontrola a aktualizácia softvéru ECM: V zriedkavých prípadoch môže problém súvisieť so softvérom ECM a môže vyžadovať aktualizáciu alebo preprogramovanie.
 8. Dodatočné opatrenia: V závislosti od konkrétnej príčiny kódu P0312 môžu byť potrebné dodatočné opravy alebo výmena iných komponentov motora.

Je dôležité vykonávať opravy podľa odporúčaní výrobcu vozidla a používať iba kvalitné náhradné diely. Ak nemáte skúsenosti alebo potrebné vybavenie, je lepšie kontaktovať kvalifikovaného mechanika alebo autoservis pre odbornú diagnostiku a opravu.

Ako opraviť kód motora P0312 za 3 minúty [2 DIY metódy / len 4.66 $]

2 комментария

Pridať komentár