Popis DTC P1568
Chybové kódy OBD2

P1568 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Riadiaca jednotka škrtiacej klapky - mechanická porucha

P1568 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1568 označuje mechanickú poruchu riadiacej jednotky škrtiacej klapky vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda, Seat.

Čo znamená chybový kód P1568?

Chybový kód P1568 označuje možné mechanické problémy s riadiacou jednotkou škrtiacej klapky (známej aj ako teleso škrtiacej klapky alebo regulačný ventil) vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat. Škrtiaca klapka reguluje množstvo vzduchu vstupujúceho do motora a zohráva dôležitú úlohu pri riadení jeho rýchlosti a účinnosti. Táto porucha môže viesť k nesprávnej činnosti škrtiacej klapky, ako je oneskorenie odozvy na plynový pedál, nestabilná prevádzka motora alebo dokonca úplná nefunkčnosť.

Kód poruchy P1568

Možné príčiny

Chybový kód P1568 môže byť spôsobený rôznymi problémami súvisiacimi s mechanickými komponentmi riadiaceho modulu škrtiacej klapky, možné príčiny:

 • Opotrebenie alebo poškodenie mechanických častí: Opotrebenie, korózia alebo poškodenie vnútorných mechanizmov škrtiacej klapky môže spôsobiť, že škrtiaca klapka nebude správne fungovať.
 • Lepkavý alebo zablokovaný škrtiaci ventil: Znečistenie alebo cudzie predmety v telese škrtiacej klapky môžu spôsobiť jeho zaseknutie alebo zablokovanie.
 • Chybný elektrický ovládač škrtiacej klapky: Problémy s elektrickým ovládačom, ktorý ovláda polohu škrtiacej klapky, môžu viesť k nesprávnemu nastaveniu prietoku vzduchu.
 • Problémy s potenciometrom alebo snímačom polohy škrtiacej klapky: Porucha snímačov, ktoré monitorujú polohu škrtiacej klapky, môže spôsobiť nesprávne signály, čo má za následok poruchu škrtiacej klapky.
 • Porucha riadiacej jednotky motora (ECU).: Problémy s riadiacim modulom motora môžu ovplyvniť činnosť škrtiacej klapky, ak signály, ktoré sú do nej odosielané, nie sú správne interpretované alebo spracované.
 • Nesprávna inštalácia alebo kalibrácia škrtiacej klapky: Po výmene alebo údržbe telesa škrtiacej klapky môže nesprávna inštalácia alebo nedostatočná kalibrácia spôsobiť, že teleso škrtiacej klapky nebude správne fungovať.
 • Elektrické problémy: Zlomené vodiče, zlé spojenia alebo korózia v elektrickom obvode spojenom s škrtiacou klapkou môžu spôsobiť poruchy.

Na presné určenie príčiny kódu P1568 sa odporúča vykonať podrobnú diagnostiku vrátane kontroly všetkých súvisiacich komponentov a systémov.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1568?

Symptómy pre DTC P1568 môžu zahŕňať nasledovné:

 • Problémy so zrýchlením: Motor môže pomaly reagovať na plynový pedál alebo môže reagovať nepravidelne na zmeny rýchlosti jazdy.
 • Zvýšená spotreba paliva: Nesprávna činnosť škrtiacej klapky môže mať za následok zvýšenú spotrebu paliva v dôsledku neúčinného miešania vzduchu a paliva.
 • Nestabilný voľnobeh: Motor môže bežať nepravidelne, čo môže mať za následok klesajúce otáčky alebo dokonca vypnutie motora.
 • Nezvyčajné zvuky alebo vibrácie: Chybné teleso škrtiacej klapky môže spôsobiť nezvyčajné zvuky alebo vibrácie pri chode motora.
 • Porucha regulácie rýchlosti: Škrtiaca klapka reguluje otáčky motora, takže porucha môže mať za následok zlyhanie riadenia rýchlosti vozidla.
 • Skontrolujte poruchu motora a ďalšie indikátory na prístrojovej doske: Ak sa zistí problém s plynom, riadiaci systém vozidla môže aktivovať kontrolku kontroly motora alebo iné výstražné kontrolky na prístrojovej doske.

Ak spozorujete niektorý z týchto príznakov, najmä keď je aktivovaná kontrolka motora, odporúčame vám kontaktovať kvalifikovaného automechanika, aby diagnostikoval a opravil problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1568?

Na diagnostiku DTC P1568 sa odporúčajú nasledujúce kroky:

 1. Čítanie kódu chyby: Pomocou diagnostického nástroja načítajte chybový kód P1568 z riadiaceho modulu motora.
 2. Vizuálna kontrola škrtiacej klapky: Skontrolujte vzhľad a stav telesa škrtiacej klapky, či nie je viditeľné poškodenie, zaseknutie alebo znečistenie.
 3. Kontrola mechanických komponentov: Skontrolujte stav a funkčnosť mechanických komponentov škrtiacej klapky, ako sú ovládacie a hnacie mechanizmy.
 4. Kontrola elektrických spojení: Skontrolujte elektrické spojenia a konektory spojené s telesom škrtiacej klapky, či nie sú korodované, poškodené alebo zlé kontakty.
 5. Kontrola senzorov: Skontrolujte funkčnosť snímačov súvisiacich s škrtiacou klapkou, ako je snímač polohy škrtiacej klapky (TPS) a Hallov snímač, či nefungujú správne.
 6. Testovanie elektrického obvodu: Pomocou multimetra skontrolujte napätie a odpor v rôznych bodoch elektrických obvodov spojených s telesom škrtiacej klapky.
 7. Diagnostika riadiaceho modulu: Skontrolujte, či v riadiacej jednotke motora (ECU) nie sú chyby alebo poruchy súvisiace so škrtiacou klapkou.
 8. Dodatočné testy a testy: Vykonajte dodatočné testy, ako je testovanie telesa škrtiacej klapky na skúšobnej stolici alebo použitie diagnostických režimov na overenie činnosti systému.

Po diagnostikovaní a identifikácii príčiny chyby P1568 vykonajte potrebné opravy alebo vymeňte diely. Potom sa odporúča znova otestovať systém, aby ste sa uistili, že problém bol vyriešený. Ak nemáte potrebné vybavenie alebo skúsenosti na vykonanie diagnostiky, je najlepšie kontaktovať kvalifikovaného automechanika alebo servisné stredisko.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1568 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia údajov: Nesprávne pochopenie diagnostických údajov môže viesť k nesprávnym záverom o príčinách chyby. Napríklad nesprávne čítanie senzorov alebo interpretácia symptómov môže viesť k nesprávnej diagnóze.
 • Nedostatočné testovanie komponentov: Problém nebude vždy priamo súvisieť s škrtiacou klapkou. Nedostatočná kontrola ostatných komponentov, ako sú snímače, elektrické spojenia alebo riadiaci modul, môže viesť k prehliadnutiu príčiny chyby.
 • Preskočenie diagnostických krokov: Nesprávne poradie alebo vynechanie dôležitých diagnostických krokov môže viesť k vynechaniu problémových oblastí a nesprávnej identifikácii príčiny chyby.
 • Nesprávne rozhodnutie o výmene dielov: Bez riadnej diagnózy a testovania nemusí byť jednoduchá výmena drahých komponentov, ako je teleso škrtiacej klapky, účinná a iba dočasne vyrieši symptómy bez toho, aby sa vyriešil hlavný problém.
 • Nedostatočná odborná príprava a skúsenosti: Nedostatok vedomostí a skúseností s diagnostikou elektronických systémov vozidla môže viesť k chybám pri interpretácii údajov a nesprávnym diagnostickým záverom.

Aby ste sa vyhli týmto chybám, je dôležité dodržiavať štandardné diagnostické postupy, používať kvalitné vybavenie a kontrolovať všetky súvisiace komponenty.

Aký závažný je chybový kód? P1568?

Kód poruchy P1568 by sa mal považovať za vážny, pretože označuje potenciálne problémy s škrtiacou klapkou, kľúčovým komponentom systému riadenia motora. Škrtiaca klapka reguluje množstvo vzduchu vstupujúceho do motora, čo ovplyvňuje jeho rýchlosť a účinnosť. Chybný škrtiaci ventil môže viesť k niekoľkým vážnym následkom:

 • Zhoršenie výkonu motora: Nesprávne ovládanie plynu môže mať za následok hrubý výkon motora, slabú akceleráciu a celkovo slabý výkon.
 • Zvýšená spotreba paliva: Chybné teleso škrtiacej klapky môže spôsobiť nesprávne miešanie vzduchu a paliva, čo môže mať za následok zvýšenú spotrebu paliva.
 • Nestabilný voľnobeh: Nesprávne ovládanie škrtiacej klapky môže spôsobiť hrubý voľnobeh, čo môže ovplyvniť chod motora na mieste.
 • Zvýšené emisie škodlivých látok: Chybné teleso škrtiacej klapky môže mať za následok nesprávne zmiešanie vzduchu a paliva, čo môže zvýšiť emisie škodlivých látok vo výfukových plynoch.
 • Porucha regulácie rýchlosti: Zlá funkcia škrtiacej klapky môže spôsobiť problémy s reguláciou rýchlosti vozidla, čo môže ovplyvniť bezpečnosť a ovládateľnosť.

Z vyššie uvedených dôvodov je dôležité brať poruchový kód P1568 vážne a nechať si ho čo najskôr diagnostikovať a opraviť, aby sa predišlo možným negatívnym vplyvom na výkon motora a bezpečnosť jazdy.

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1568?

Ak chcete vyriešiť kód DTC P1568, opravy môžu zahŕňať nasledujúce kroky:

 1. Kontrola a výmena škrtiacej klapky: Ak je teleso škrtiacej klapky chybné alebo poškodené, môže vyžadovať výmenu. To môže zahŕňať výmenu samotného tlmiča alebo jeho vnútorných komponentov.
 2. Čistenie a mazanie škrtiacich mechanizmov: Ak je problémom zaseknutý alebo zablokovaný mechanizmus škrtiacej klapky, možno ich vyčistiť a namazať, aby sa obnovila normálna prevádzka.
 3. Kontrola a výmena snímačov polohy škrtiacej klapky: Snímače, ktoré monitorujú polohu škrtiacej klapky, môžu byť poškodené alebo chybné. Mali by sa skontrolovať a v prípade potreby vymeniť.
 4. Kontrola a výmena riadiaceho modulu škrtiacej klapky (TCM): Ak je problém s riadiacim modulom, ktorý ovláda škrtiacu klapku, môže byť potrebná jeho výmena.
 5. Kontrola a aktualizácia softvéru: Niekedy môžu problémy súvisieť so softvérom riadiaceho modulu. Problém môže vyriešiť aktualizácia softvéru.
 6. Kontrola elektrických spojení: Skontrolujte elektrické spoje spojené so škrtiacou klapkou, či nie sú zlomené alebo korodované. Nekvalitné pripojenia môžu spôsobiť problémy s prevádzkou škrtiacej klapky.
 7. Doplnková diagnostika: Ak príčina poruchy nie je jasná, môže byť potrebná hlbšia diagnostika pomocou špecializovaného zariadenia.

Je dôležité, aby bol diagnostikovaný kvalifikovaným automechanikom alebo servisným strediskom, aby sa presne určila príčina problému a vykonali sa potrebné opravy.

DTC Volkswagen P1568 Krátke vysvetlenie

Pridať komentár