Popis DTC P1469
Chybové kódy OBD2

P1469 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Solenoidový ventil ventilácie nádoby EVAP - otvorený okruh

P1469 – Technický popis poruchového kódu OBD-II

Chybový kód P1469 označuje prerušený okruh v elektromagnetickom ventilačnom ventile nádoby EVAP vo vozidlách Volkswagen, Audi, Škoda a Seat.

Čo znamená chybový kód P1469?

Chybový kód P1469 označuje problém so systémom riadenia odparovania (EVAP) vozidla. Tento kód špecificky označuje otvorený okruh v odvzdušňovacom solenoidovom ventile nádoby EVAP. Elektromagnetický odvzdušňovací ventil nádoby EVAP riadi tok palivových pár z palivového systému do systému riadenia odparovania. Keď je ventil chybný alebo je jeho okruh prerušený, systém riadenia motora nemôže správne kontrolovať palivové výpary, čo môže viesť k netesnostiam alebo iným problémom.

Kód poruchy P1469

Možné príčiny

Tu je niekoľko možných príčin chybového kódu P1469:

 • Otvorený okruh: Toto je najčastejší dôvod. Prerušenie alebo prerušenie vedenia spájajúceho solenoidový ventil ventilu nádoby EVAP s elektrickým systémom vozidla bude mať za následok nedostatočný kontakt a zlyhanie činnosti ventilu.
 • Poškodené konektory: Korózia, oxidácia alebo mechanické poškodenie konektorov spájajúcich ventil s elektroinštaláciou môže spôsobiť nesprávne pripojenie a viesť k prerušeniu okruhu.
 • Porucha ventilu: Samotný odvzdušňovací elektromagnetický ventil nádoby EVAP môže byť chybný alebo poškodený, čo môže spôsobiť jeho poruchu a spustenie chybového kódu.
 • Problémy s relé alebo poistkou: Nefunkčné relé alebo poistka, ktorá dodáva energiu do solenoidového ventilu, môže spôsobiť, že ventil nebude správne fungovať a zobrazí sa kód P1469.
 • Nesprávna inštalácia alebo oprava: Nesprávna inštalácia alebo oprava elektrického obvodu alebo komponentov ventilačného systému nádoby môže spôsobiť problémy, vrátane otvorených obvodov.
 • Vibrácie a export: Pravidelné vibrácie a mechanické opotrebovanie môžu poškodiť kabeláž alebo konektory a spôsobiť prerušenie obvodu.

Je dôležité starostlivo diagnostikovať každú z týchto možných príčin, aby ste správne identifikovali a napravili zdroj problému.

Aké sú príznaky chybového kódu? P1469?

S DTC P1469 sa môžu vyskytnúť nasledujúce príznaky:

 • Aktivácia indikátora „Check Engine“.: Toto je jeden z najzreteľnejších príznakov. Keď ECU (Electronic Control Unit) zistí problém v systéme riadenia odparovania, aktivuje kontrolku „Skontrolovať motor“ na prístrojovej doske.
 • Zhoršenie výkonu motora: Otvorený obvod solenoidového ventilu môže viesť k nesprávnej regulácii výparov paliva, čo môže ovplyvniť výkon motora. To sa môže prejaviť zníženým výkonom, hrubým voľnobehom alebo dokonca trhaným zrýchlením.
 • Zvýšená spotreba paliva: Neefektívne riadenie odparovania paliva môže viesť k netesnostiam alebo nesprávnemu odparovaniu, čo zase môže zvýšiť spotrebu paliva.
 • Prítomnosť zápachu paliva: Zlyhanie systému riadenia odparovania pri riadení vyparovania paliva môže mať za následok zápach paliva okolo vozidla, najmä po doplnení paliva alebo počas jazdy.
 • Neúspešné pokusy o absolvovanie technickej kontroly: Ak váš región vyžaduje kontrolu, aktívny DTC P1469 môže viesť k zlyhaniam kontroly.
 • Zvýšené emisie škodlivých látok: Nesprávne riadenie odparovania paliva môže mať za následok zvýšené emisie škodlivých látok do životného prostredia, čo môže upútať pozornosť regulačných orgánov a viesť k pokutám alebo iným sankciám.

Ak sa vyskytne ktorýkoľvek z vyššie uvedených príznakov, odporúča sa, aby ste sa obrátili na kvalifikovaného automechanika alebo diagnostického technika, aby ďalej skontroloval a vyriešil problém.

Ako diagnostikovať poruchový kód P1469?

Na diagnostiku DTC P1469 sa odporúča nasledujúci prístup:

 1. Čítanie kódu chyby: Pomocou diagnostického skenera načítajte chybový kód P1469 zo systému riadenia motora. Zapíšte si kód chyby a všetky ďalšie kódy, ktoré sa môžu vyskytovať.
 2. Vizuálna kontrola: Skontrolujte kabeláž a konektory spájajúce elektromagnetický odvzdušňovací ventil nádoby EVAP s elektrickým systémom vozidla. Skontrolujte ich, či nie sú poškodené, zlomené, zoxidované alebo uvoľnené.
 3. Skúška napätia: Pomocou multimetra skontrolujte napätie v obvode solenoidového ventilu. Uistite sa, že napätie zodpovedá požadovaným hodnotám špecifikovaným v technickej dokumentácii pre vaše konkrétne vozidlo.
 4. Skúška odolnosti: Zmerajte odpor solenoidového ventilu. Uistite sa, že odpor je v rámci prijateľných hodnôt špecifikovaných v technickej dokumentácii.
 5. Kontrola relé a poistiek: Skontrolujte stav a funkčnosť relé a poistiek, ktoré napájajú elektromagnetický ventil ventilácie nádoby EVAP. Uistite sa, že sú v dobrom prevádzkovom stave a poskytujú ventilu dostatočný výkon.
 6. Dodatočné testy: V prípade potreby vykonajte dodatočné testy odporúčané výrobcom vozidla na diagnostiku problému.
 7. Pomocou diagnostických údajov: Použite diagnostické údaje poskytnuté diagnostickým skenerom na analýzu parametrov výkonu systému a identifikáciu akýchkoľvek anomálií.
 8. Konzultácia s odborníkom: Ak je to potrebné, požiadajte o radu kvalifikovaného automechanika alebo autoservis, ktorý vám poskytne podrobnejšiu diagnostiku a riešenie problému.

Po dokončení diagnostiky môžete určiť príčinu chybového kódu P1469 a začať vykonávať potrebné opravy alebo výmenu chybných komponentov.

Diagnostické chyby

Pri diagnostike DTC P1469 sa môžu vyskytnúť nasledujúce chyby:

 • Nesprávna interpretácia kódu chyby: Niektorí mechanici sa môžu zamerať iba na samotný chybový kód bez toho, aby zvážili iné možné príčiny, ako je napríklad poškodené vedenie alebo chybné iné komponenty systému.
 • Nedostatočná kontrola kabeláže a konektorov: Kabeláž a konektory môžu byť skryté vo vnútri vozidla alebo pod kapotou. Nesprávne alebo nedostatočné testovanie týchto komponentov môže viesť k nesprávnym záverom o príčine poruchy.
 • Nesprávne meranie parametrov: Nesprávne meranie napätia, odporu alebo iných parametrov môže viesť k nesprávnej diagnóze. Nedostatočne presné alebo nekalibrované prístroje môžu spôsobiť chyby pri interpretácii údajov.
 • Preskočte kontrolu ostatných komponentov systému EVAP: Kód P1469 označuje problém s otvoreným okruhom s odvzdušňovacím solenoidovým ventilom nádoby EVAP, ale nesprávne opravené alebo iné chybné súčasti systému môžu tiež spôsobiť výskyt tohto kódu. Preskočenie iných komponentov môže viesť k neúplnej alebo nesprávnej diagnóze.
 • Nesprávna oprava: Nesprávna výmena alebo oprava komponentov nesúvisiacich s hlavnou príčinou chyby môže stratiť čas a zdroje.
 • Ignorovanie technickej dokumentácie: Výrobcovia vozidiel poskytujú pokyny na diagnostiku a opravu. Ignorovanie týchto odporúčaní môže viesť k nesprávnej diagnóze a oprave.

Aby sa predišlo týmto chybám, je dôležité dodržiavať metodický prístup k diagnostike a vykonávať všetky potrebné kontroly a testy.

Aký závažný je chybový kód? P1469?

Chybový kód P1469, ktorý označuje otvorený okruh v elektromagnetickom odvzdušňovacom ventile nádoby EVAP, môže byť vážny, ak sa nerieši alebo neodstráni. Niekoľko aspektov, ktoré určujú závažnosť tohto DTC:

 • Environmentálne dôsledky: Problémy so systémom riadenia odparovania paliva môžu spôsobiť únik palivových výparov do atmosféry, čo spôsobí znečistenie životného prostredia. To môže mať negatívne dôsledky na ľudské zdravie a životné prostredie.
 • Výkon vozidla: Porucha systému riadenia odparovania paliva môže mať za následok slabý výkon a účinnosť motora. To môže ovplyvniť celkovú spoľahlivosť a výkon vozidla.
 • Technická kontrola: V niektorých regiónoch môže kód P1469 viesť k zlyhaniu kontroly vozidla. To môže viesť k obmedzeniu používania vozidla a dodatočným nákladom na jeho opravu.
 • zabezpečenia: Aj keď priame ohrozenie bezpečnosti kódom P1469 môže byť malé, nesprávna činnosť systému riadenia paliva pri odparovaní môže ovplyvniť výkon motora a iných systémov vozidla, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvniť bezpečnosť jazdy.

S ohľadom na tieto faktory by sa mal DTC P1469 považovať za vážny problém, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť a riešenie. Je potrebné začať s diagnostikou a opravami, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie, výkon vozidla a bezpečnosť jazdy

Aká oprava pomôže odstrániť kód? P1469?

Riešenie problémov s chybovým kódom P1469 zahŕňa diagnostiku a opravu komponentov systému riadenia odparovania (EVAP). Niekoľko krokov, ktoré môžu pomôcť vyriešiť tento problémový kód:

 1. Výmena ventilačného solenoidového ventilu nádoby EVAP: Ak diagnostika ukáže, že solenoidový ventil je chybný alebo má otvorený okruh, je potrebné ho vymeniť za nový originálny alebo vysokokvalitný analóg.
 2. Kontrola a oprava kabeláže a konektorov: Starostlivo skontrolujte kabeláž a konektory spájajúce elektromagnetický odvzdušňovací ventil nádoby EVAP s elektrickým systémom vozidla. V prípade potreby vymeňte poškodené vodiče alebo konektory.
 3. Kontrola relé a poistiek: Skontrolujte stav relé a poistiek, ktoré napájajú elektromagnetický ventil. Ak sú poškodené alebo chybné, vymeňte ich.
 4. Diagnostická ECU: Ak výmena ventilu a kontrola kabeláže nevyrieši problém, môže byť potrebná ďalšia diagnostika a v prípade potreby oprava alebo výmena elektronickej riadiacej jednotky (ECU).
 5. Kontrola ostatných komponentov systému EVAP: Skontrolujte ostatné komponenty systému riadenia odparovania, ako sú snímače a ventily, či nie sú poškodené alebo nesprávne fungujú. Opravte alebo vymeňte, ak sa zistia problémy.
 6. Dôkladná kontrola a testovanie: Po dokončení opravy vykonajte dôkladnú kontrolu systému pomocou diagnostického skenera a ďalších potrebných nástrojov, aby ste sa uistili, že problém bol úplne vyriešený.

Opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik s použitím správnych dielov a produktov, aby sa zabezpečila správna prevádzka systému a zabránilo sa opätovnému výskytu problému.

Ako čítať chybové kódy Volkswagen: Sprievodca krok za krokom

Pridať komentár